Bestuur Mtc Helm-op


876c7030-9b87-4c87-b167-2490fdbfc209jpg     Gerben Jager;  Voorzitter 

img_1844jpg     Harrie de Jong;  Penningmeester


Clemens Beune 1jpgClemens Beune; Secretaris                  


Huishoudelijk reglement motorclub MTC HELM-OP

Oprichting
Artikel 1
Mtc HELM-OP (hierna te noemen “motorclub”) is opgericht te Helmond op 24 november 2015.
Doel
Artikel 2
De motorclub is een op continuïteit gerichte groep van leden, die tot doel heeft haar leden de gelegenheid te geven tot het beoefenen in groepsverband van vormende en/ of ontspannende activiteiten welke meestal op doordeweekse dagen zullen plaatsvinden.
De leden
Artikel 3
1. Senioren met een minimumleeftijd van 40 jaar kunnen lid worden van de motorclub.
2. De aanmelding tot het lidmaatschap dient gericht te zijn aan het bestuur van de motorclub.
3. Behalve door overlijden van of opzegging door het lid kan het lidmaatschap ook beëindigd worden door royement van het lid.
4. Royement kan plaats vinden wegens wanbetaling of wegens door het lid gepleegde handelingen of gedragingen, die schadelijk zijn voor de motorclub of de geest van de motorclub.
5. Tijdens het onderzoek naar de in artikel 3.4 genoemde feiten kan het clubbestuur een lid van deelname aan de clubactiviteiten uitsluiten, totdat diens onschuld is aangetoond of tot een beslissing – over het al dan niet royeren van betrokkene – te nemen door de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering van de motorclub.
Verplichtingen leden
Artikel 4
1. Leden van de motorclub zijn verplicht zich strikt aan de voorschriften van de beheerder(s) van de accommodatie(s) te houden, alsmede aan de aanwijzingen, welke door eventuele groepsleiders worden gegeven.
2. De bijeenkomsten van de motorclub worden in onderling overleg vastgesteld.
2
Huishoudelijk reglement motorclub MTC HELM-OP
Het bestuur
Artikel 5
1. Het bestuur van de motorclub bestaat uit tenminste drie personen, die bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering van de motorclub worden gekozen. De functies worden binnen het bestuur onderling verdeeld.
2. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen.
3. Het bestuur van de club regelt het rooster van aftreden.
4. Voor een vacature in het bestuur kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Namen van kandidaten die door de leden worden voorgesteld, moeten minstens twee weken voor de aanvang van de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij het bestuur van de club worden ingediend, voorzien van de handtekening van tenminste 5 leden van de club en een bereidverklaring van de kandidaat.
5. Voorzitter, secretaris en penningmeester vertegenwoordigen de club in en buiten rechte.
6. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
7. Het aantal bestuursvergaderingen wordt in onderling overleg vastgesteld. Indien de voorzitter of 2 andere leden van het bestuur dit wensen, dient binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek een extra bestuursvergadering te worden gehouden.
Algemene ledenvergadering
Artikel 6
1. De algemene ledenvergadering moet in de maanden februari/maart van het volgende verenigingsjaar gehouden worden.
2. De uitnodiging voor deze vergadering vergezeld van de agenda en het verslag van de vorige algemene ledenvergadering dient uiterlijk 3 weken van tevoren bij de leden aanwezig te zijn.
3. Op deze vergadering wordt door het bestuur:
a. Verslag uitgebracht over het voorafgaand kalenderjaar
b. Rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen kalenderjaar
c. De samenstelling van het bestuur geregeld
d. De begroting voor het lopende kalenderjaar en de contributie voor het volgend kalenderjaar vastgesteld, alsmede de wijze van betaling geregeld
e. Verslag uitgebracht door de kascontrolecommissie.
4. Ongeacht het aantal aanwezige leden worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Geldmiddelen
Artikel 7
De geldmiddelen van de motorclub bestaan uit:
 Contributies
 Bijdragen van begunstigers
 Alle andere inkomsten.
3
Huishoudelijk reglement motorclub MTC HELM-OP
Kascontrolecommissie
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de motorclub zijn onderworpen aan de controle door de kascontrolecommissie.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie bestaande uit 2 leden en één reservelid. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt tenminste één commissielid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aangaan financiële verplichtingen
Artikel 9
Het bestuur van de motorclub is binnen de goedgekeurde begroting bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen met derden. In gevallen waarbij de begroting wordt overschreden dient dit voorgelegd te worden aan de algemene ledenvergadering.
Aansprakelijkheid
Artikel 10
1. Het bestuur van de motorclub is niet aansprakelijk voor door de leden aangebrachte schade aan personen en/of goederen.
2. Het deelnemen aan clubactiviteiten is voor eigen rekening en risico.
Wijziging huishoudelijk reglement
Artikel 11
Een besluit tot vaststellen, aanvullen of wijzigen van het huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur of op voorstel van een of meerdere leden in een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
Slotbepaling
Artikel 12
Het bestuur beslist in zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet. De eerstvolgende algemene ledenvergadering kan een dergelijke beslissing wijzigen of vernietigen.
Vastgesteld en goedgekeurd tijdens de ledenvergadering in Helmond op dinsdag, 16 februari 2016
Voorzitter: Pieter Prins
Secretaris:Henk van der Linden


Algemene Verordening Gegevensbescherming

 In de administratie van Helm-op zijn de volgende gegevens van ieder (duo-)lid geregistreerd:
 
- Voorletters, voornaam, eventueel tussenvoegsel en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- e-Mailadres
- Motortype en kenteken


Helm-op gaat ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen het opnemen van deze gegevens in de ledenadministratie. De gegevens zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de club. Mocht je echter bezwaar tegen het administreren van één of meerdere gegevens willen maken, dan kunt je dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar de secretaris.

Als de persoonsgegevens hierdoor incompleet zijn of raken, dan is het mogelijk dat Helm-op je lidmaatschap niet goed kan administreren. Dit kan gevolgen hebben voor de informatievoorziening en mogelijk zelfs je lidmaatschap.
 
Nu is het ook mogelijk dat de gegevens die momenteel zijn vastgelegd in de ledenadministratie niet meer up-to-date of zelfs incompleet zijn. Om nu samen te zorgen dat een juiste en volledige registratie beschikbaar is, wordt je verzocht wijzigingen door te geven aan de secretaris.

secretaris@mtchelm-op.nl